Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo - Urząd Gminy Wejherowo

Informator

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

 Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr VII/54/2015
z dnia 22 kwietnia 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo, obejmującego obszar o łącznej powierzchni ~ 131 ha, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.10.2017 r. do 06.11.2017 r.w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24.10.2017 r.o godz. 14:00 w sali nr 11, Urzędu Gminy Wejherowo ul. Transportowa 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Wójta Gminy Wejherowo z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2017 r.:

 - w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, pok. nr 47,

 - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo,

- w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Wejherowo na platformie ePUAP2: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Wejherowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Wejherowo na adres: Urząd Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@ug.wejherowo.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia21.11.2017 r.

 Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Wejherowo w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

 

Partnerzy:

Informacja dotycząca plików cookies.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usługi - zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.